Olimpiada Chemiczna

Uczeń klasy 3c Jan Filipowicz zakwalifikował się do etapu rejonowego Olimpiady Chemicznej. Zawody odbędą się w najbliższy piątek 18.12.2020 w naszej szkole ze względu na panującą pandemię z zachowaniem reżimu sanitarnego. Opiekunem ucznia jest dr inż. Agnieszka Kubala.

Celem Olimpiady Chemicznej jest stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży uzdolnionej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zainteresowania chemią wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Startujących w zawodach (I etap) obowiązuje znajomość analizy jakościowej i całego materiału objętego programem klas liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym programem chemii, niezależnie od profilu klasy, do której uczęszcza zawodnik. Od uczestników wyższych etapów wymagana jest także znajomość podstaw analizy ilościowej, elektrochemii, kinetyki, termodynamiki chemicznej, analizy spektralnej UV-VIS, IR, NMR, emisyjnej spektrometrii atomowej, spektroskopii mas oraz podstaw analizy rentgenograficznej kryształów. Zawodnicy wszystkich etapów powinni także wykazywać się znajomością nazewnictwa chemicznego (systematycznego i zwyczajowego) oraz umiejętnością zapisu równań reakcji chemicznych, także w postaci jonowej. W swoich pracach uczniowie powinni zwracać uwagę na poprawność języka oraz zwięzłość wypowiedzi. Zawody Olimpiady są czterostopniowe.

Życzymy Jankowi powodzenia i dalszych sukcesów!

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu