460ILOR1

Rekrutacja 2019

REKRUTACJA 2019

 

1.Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty - terminy dla absolwentów szkół podstawowych.

   Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty - terminy dla absolwentów gimnazjów. 

 

2. Elektroniczny system naboru do klas pierwszych w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim

        https://malopolska.edu.com.pl

 

3. REGULAMIN REKRUTACJI - dla absolwentów szkół podstawowych

    REGULAMIN REKRUTACJI - dla absolwentów gimnazjów

 

4. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (dla kandydatów przyjętych do szkoły potwierdzających wolę podjęcia nauki w I LO - ostatnia zmiana 17 maja 2019)

 

5. PODRĘCZNIKI 

    - lista podręczników do klas pierwszych po Szkole Podstawowej 

    - lista podręczników dla klas pierwszych po Gimnazjum

 

 

6. OFERTA EDUKACYJNA I LO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drogi Kandydacie!

Oferta naszej szkoły sprzyja Twojemu uczeniu się, ułatwia dokonanie wyboru i wychodzi naprzeciw potrzebom tych, którzy poszukują pasji. Dzieje się to za sprawą różnorodnej oferty edukacyjnej wzbogaconej międzyoddziałowym wyborem rozszerzenia uzupełniającego, o którym zdecydujesz wedle własnych potrzeb i poszukiwań. Pomimo przypisania do określonego oddziału w trakcie pobytu w naszej szkole określasz swoją indywidualną ścieżkę kształcenia i w ten sposób wypracowujesz w sobie odpowiedzialność za uczenie się, które staje się przyjemnością rozwijając pasje i zainteresowania. Proponujemy Ci - w zależności od tego, co lubisz, czym się interesujesz i kim chciałbyś zostać, następujące klasy (z uwzględnieniem rozszerzeń przedmiotowych i przedmiotów dodatkowych):

 

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej:

Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzenia: biologia, chemia;

Klasa humanistyczna - rozszerzenia: język polski, historia;

Klasa matematyczna z rozszerzoną fizyką - rozszerzenia: matematyka, fizyka;

Klasa matematyczna z rozszerzoną geografią - rozszerzenia: matematyka, geografia;

Klasa matematyczna z rozszerzonym językiem angielskim - rozszerzenia: matematyka, język angielski;

Klasa prawnicza - rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie.

Każdy uczeń od kl. II wybiera przedmiot uzupełniający spośród: matematyka stosowana, chemia doświadczalna, biologia medyczna, fizyka doświadczalna, historia państwa i prawa, konwersatorium z języka angielskiego, geografia statystyczna, literatura i jej style, historia sztuki.

 

Dla absolwentów ostatniej klasy gimnazjum:

Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzenia: biologia, chemia;

Klasa humanistyczna - rozszerzenia: język polski, historia;

Klasa matematyczna z rozszerzoną fizyką - rozszerzenia: matematyka, fizyka;

Klasa matematyczna z rozszerzoną geografią - rozszerzenia: matematyka, geografia;

Klasa matematyczna z rozszerzonym językiem angielskim - rozszerzenia: matematyka, język angielski;

Klasa prawnicza - rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie.

Każdy uczeń od kl. II wybiera przedmiot uzupełniający spośród: matematyka stosowana, chemia doświadczalna, biologia medyczna, fizyka doświadczalna, historia państwa i prawa, konwersatorium z języka angielskiego, geografia statystyczna, literatura i jej style, historia sztuki.

 

7. WARUNKI PRZYJĘCIA 

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia kandydata wynosi 120 pkt.

Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub na świadectwie gimnazjalnym do klas z rozszerzonymi programami nauczania:

- biologii i chemii: j. polski, j. obcy, matematyka, biologia lub chemia,

- j. polskiego, historii: j. polski, j. obcy, matematyka, historia,

- matematyki i fizyki: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka,

- matematyki i geografii: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia,

- matematyki i j. angielskiego: j. polski, j. angielski, matematyka, drugi język obcy,

- historii, wiedzy o społeczeństwie: j. polski, j. obcy, matematyka, historia.

  

8. Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem (podaniem) następujące dokumenty, w przypadku: 

- wielodzietności rodziny kandydata - OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata ,

- niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póŸn. zm.),

- objęcia kandydata pieczą zastępczą

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

- samotnego wychowywania kandydata w rodzinie

- OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczajšcy objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu