Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarządzenie  Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 NIE OBOWIĄZUJE.


Aktualne przepisy:

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Źródło: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf


2. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 opublikowany na stronie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

I. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

II. Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest elektronicznie za pośrednictwem strony  https://malopolska.edu.com.pl

2. Każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe.

3. W obrębie jednej szkoły kandydat może wybrać dowolną ilość oddziałów.

4. Jako szkołę pierwszego wyboru należy wybrać tę do której kandydat najbardziej chce zostać przyjęty.

5. O przyjęciu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z następujących elementów:

a. procentowego wyniku egzaminu ósmoklasisty przeliczonego na punkty:

- z języka polskiego pomnożonego przez 0,35,
- z matematyki pomnożonego przez 0,35,
- z języka obcego nowożytnego pomnożonego przez 0,3;

b. sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (wyszczególnionych w ofercie edukacyjnej) według poniższych zasad:

- celujący - 18 punktów,
- bardzo dobry - 17 punktów,
- dobry - 14 punktów,
- dostateczny - 8 punktów,
- dopuszczający - 2 punkty;

c. osiągnięć ucznia:

- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów),
- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów),
- aktywność społeczna (maksymalnie 3 punkty).

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021

15 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

Kandydaci mogą składać dokumenty w Sekretariacie Uczniowskim I LO w godzinach pracy szkoły lub, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (obecnie przedłużonym do 7 czerwca 2020 r.), przesyłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci zeskanowanych plików w formacie pdf. Oryginały dokumentów przesłanych pocztą elektroniczną należy dostarczyć wraz ze składanymi 26 czerwca - 10 lipca 2020 r. kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

26 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydaci dostarczają potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych.

31 lipca 2020 r. - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie w tym zamiana szkół do których kandyduje.

Kandydaci dostarczają potwierdzone kopie lub oryginały zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl oraz na listach w ILO.

13 sierpnia 2020 r. - 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie należy dostarczyć:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został wcześniej złożony)
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został wcześniej złożony)
- oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych (o ile nie zostały wcześniej złożone).

Dodatkowo kandydat składa dwie podpisane fotografie oraz kwestionariusz osobowy.

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl oraz na listach w ILO.

IV. Uwagi

Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem (podaniem) następujące dokumenty, w przypadku: 

- wielodzietności rodziny kandydata - OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata,

- niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

- objęcia kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

- samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata

V. Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania punktów w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz 1737).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach reguluje Zarządzenie Nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu