bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

hetman W czerwcu 1559 roku hetman Jan Tarnowski podpisał akt donacyjny i przekształcił dotychczasową szkołę diecezjalną w nowego typu gimnazjum. Ordynacja hetmana Jana Tarnowskiego była częścią "Kodeksu praw" dla miasta Tarnowa, a przede wszystkim świadectwem świetnych tradycji humanistycznych i edukacyjnych XVI wieku.
Hetman Jan Tarnowski podjął reformę szkolną zainspirowany działalnością wybitnych przedstawicieli kultury i nauki odrodzenia: Stanisława Orzechowskiego, Klemensa Janickiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja.

 

Oto fragment dokumentu donacyjnego w tłumaczeniu z języka łacińskiego
mgr Elżbiety Kras (dokument znajduje się w archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie pod sygnaturą MTH/22). aktdon W imię Pańskie Amen. My, Jan hrabia tarnowski, kasztelan krakowski, stryjski, lubaczowski, hetman etc., jedyny wierny patron kolegiaty tarnowskiej, wszystkim i każdemu z osobna, tym obecnym i przyszłym, dla których to jest przydatne, jawnym czynimy i do wiadomości każdego podajemy i zawsze podawać chcemy: Patrząc w przyszłość i uznając to dla dobra i pożytku publicznego, pragniemy, aby w naszym mieście Tarnowie w szkołach publicznych można było lepiej i gorliwiej kształcić utalentowaną młodzież i odpowiednio ją prowadzić. Ponieważ bez dobrego i wykształconego nauczyciela oraz odpowiedniego i sumiennego pedagoga niełatwo można osiągać dobre wyniki końcowe, a zatem skoro można mieć takiego nauczyciela, który podołałby zadaniu i utrzymać go, to my, pragniemy takiego rektora bardziej uważnego i uczynnego powołać teraz i na określony czas według naszego przyzwolenia i zobowiązać go do wzięcia na siebie obowiązków w nauczaniu w wpajaniu dobrych obyczajów. [...] Ponieważ dobra są dawane dla pełnienia obowiązków, a zatem chcemy, aby rektor tego rodzaju szkoły utrzymując się przez określony czas z korzyści tej darowizny wyróżniał się oprócz wypełniania własnych obowiązków tak gorliwością jak i dobrem względem kształcenia. [...] Podobnie i studiująca młodzież dobrze ułożoną pod względem obyczajów i oddaną sztukom wyzwolonym będzie zobowiązany strzec oraz starać się o jej wyniki. Pragniemy by jakakolwiek jest nasza darowizna i porządek przez nas uczyniony stała się bez opierania albo sprzeciwiania się naszych następców po wsze czasy godną, prawomocną i trwałą. [...] Dokonano i dano na zamku naszym tarnowskim w Dzień Pański przed świętem Świętego Jana Chrzciciela w roku Pańskim 1559. Szkoła mieściła się w Domu Mikołajowskim, liczyła 50 uczniów, którzy podlegali Akademii Krakowskiej. Funkcjonowała dzięki ofiarności fundatorów, m.in. Marcina Łyczki (1576), Andrzeja Tarły (1629), Sebastiana Drzewieckiego, Andrzeja Sławka i wielu innych. W drugiej połowie XVIII wieku szkoła tarnowska została włączona w system edukacyjny Uniwersytetu Krakowskiego.

 

Z inicjatywy kanonika Wojciecha Kaszewicza została utworzona filia akademicka, uruchomiona w latach 1756-1760. W tym czasie szkoła liczyła 200 uczniów i 4 profesorów wyznaczonych przez rektora Akademii Krakowskiej.
Wprowadzono nowe programy nauczania języka francuskiego, niemieckiego, prawa kanonicznego, praktyki sądowej i kancelaryjnej. W okresie zaborów, od 1773 roku, Gimnazjum Tarnowskie zostało włączone w austriacki system szkolnictwa i utworzono liceum sześcioklasowe z językiem niemieckim jako wykładowym. O funkcjonowaniu szkoły, środowiska profesorskiego i uczniowskiego, informują stare kroniki i pamiętniki uczniów, m.in. Kazimierza Brodzińskiego. brodz W 1884 roku odsłonięto postument Patrona - Kazimierza Brodzińskiego. Pomnik został opatrzony napisem: Kazimierzowi Brodzińskiemu, uczniowi tarnowskiego gimnazjum, żołnierzowi za sprawę ojczystą, nauczycielowi, poecie - wdzięczni ziomkowie. W 1886 roku odsłonięto kolejny pomnik - Józefa Szujskiego, historyka i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego (pomniki zostały zniszczone podczas okupacji hitlerowskiej i ponownie odsłonięte - K. Brodzińskiego w 1973 roku i J. Szujskiego w roku 1988. budynek old Obecny budynek szkoły został wzniesiony w 1877 roku, a w 1972 roku pomieszczenia magazynowe zostały przekształcone w halę sportową.
W czasie I wojny światowej budynek został zniszczony przez wojska niemieckie i rosyjskie. Po odzyskaniu niepodległości szkoła funkcjonowała do 1932 roku jako Gimnazjum Klasyczne, obejmujące czteroklasowe gimnazjum i dwuklasowe liceum. O świetności szkoły świadczą wybitni absolwenci, do których należą: Kazimierz Brodziński, Józef Szujski, Tadeusz Kantor, Roman Brandstaetter, Tadeusz Nowak i wielu innych.

kbrodz jszuj tkant rbrand tnowak


W czasie okupacji hitlerowskiej szkoła funkcjonowała nielegalnie, nauka odbywała się na tajnych kompletach, prowadzonych przez nauczycieli I Gimnazjum i innych szkół Tarnowa.

W okresie powojennym szkoła rozpoczęła edukację w styczniu 1945 roku, funkcjonowała jako 11-letnie gimnazjum (do 1962), liceum koedukacyjne (od 1962) i Zespół Szkół Ogólnokształcących (1973), obejmując Liceum dla Pracujących i Liceum Korespondencyjne (1977).
W roku szkolnym 2002/2003 utworzono trzyletnie liceum ogólnokształcące, kończące się od 2005 roku tzw. Nową Maturą. Szkoła świętowała obchody 400-lecia (1959) i 440-lecia (1999); uroczystości zgromadziły przedstawicieli władz i liczne pokolenia absolwentów. sztandar old Z tej okazji I Liceum otrzymało sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski (1959).
Od 1976 roku odbywa się rajd turystyczny im. Kazimierza Brodzińskiego, który łączy uczniów całego regionu a nawet kraju. Młodzież uczestniczy w licznych inicjatywach PTTK, zdobywając prestiżowe nagrody, m.in. w Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu, zajmując I miejsce w 2004 i w 2007 roku.
W 1996 utworzono Nagrodę Kazika, corocznie wręczaną najwybitniejszym absolwentom w dziedzinie kultury i sztuki.
Najważniejsze wydarzenia szkolne zamieszczone są w "Kronice I Liceum Ogólnokształcącego". Szkoła pełni w środowisku ogromną rolę kulturotwórczą - na szczególną uwagę zasługują:

  • spektakle teatru szkolnego, wystawiane na scenach tarnowskich i krakowskich: "Dziady", "Mazepa", "Wiesław", "Tango", "Żaby", "W małym dworku", "Mistrz i Małgorzata", "Śluby panieńskie", a także współpraca z Tarnowskim Teatrem i teatrami Krakowa,
  • współpraca ze środowiskiem kombatanckim (AK, Związek Sybiraków), zorganizowanie sesji popularnonaukowej z okazji 50. rocznicy akcji "Burza" w 1994 roku,
  • utworzenie prestiżowego medalu "Semper Primus" (1973) wręczanego absolwentowi, który osiąga najlepsze wyniki w nauce i jest autorytetem w środowisku uczniowskim, a w 1998 r. założenie Fundacji I LO "Semper Primus",
  • organizowanie sesji popularnonaukowych - ekologicznych, informatycznych i historycznych. Uczniowie, biorą udział w projektach: "Feniks" (UJ), "Równym krokiem w przyszłość","Partnerzy w Nauce" (UŚ),
  • zainstalowanie w 1996 roku pierwszego w Tarnowie węzła Internetu,
  • stała współpraca naukowa z wyższymi uczelniami w kraju: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Śląskim (organizowanie sesji naukowych i wykładów profesorów na terenie szkoły, uczestnictwo uczniów I LO w wykładach uniwersyteckich),
  • realizacja europejskich programów edukacyjnych Socrates-Comenius (I LO należy do szkół zrzeszonych w UNESCO, co stwarza perspektywę edukacji międzynarodowej),
  • zagraniczna wymiana językowa młodzieży z Włochami, Niemcami i Anglią,
  • edukacja muzyczna młodzieży - "Przegląd Talentów Muzycznych", w 2002 roku powstał chór szkolny I Liceum "Scholae Juventuus Tarnoviensis", który zdobył liczne nagrody, Festiwal Młodzieżowej Muzyki Chrześcijańskiej "Barka", wyjazdy do filharmonii,
  • realizacja od 2005 roku programów: "Szkoły promującej zdrowie" i "Szkoły z klasą", które umożliwiają młodzieży różnorodne zajęcia rekreacyjno-sportowe - organizowane są obozy wędrowne, narciarskie, żeglarskie i wspinaczkowe; Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedynka" osiąga liczne sukcesy w różnych dziedzinach sportu.


W latach 1992-1996 i 2005 ukazały się "Sprawozdania dyrekcji I Liceum", które objęły całokształt osiągnięć wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych szkoły, zostały wydane monografie poświęcone I Liceum: Z. Ruty, A. Sypka, K. Samsonowskiej. I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie łączy humanistyczne tradycje zapoczątkowane przez hetmana Jana Tarnowskiego ze współczesną, nowoczesną koncepcją europejskiej edukacji.
Uczniowie I Liceum uczestniczą w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, uzyskując tytuły laureatów i finalistów eliminacji centralnych i międzynarodowych we wszystkich przedmiotach, a więc cele, które przyświecały hetmanowi Janowi Tarnowskiemu w akcie donacyjnym, zostały osiągnięte. Opracowano na podstawie tekstu przygotowanego przez zespół : L. Frączek, T. Kopczyńska, J. Sękowski.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu